ABOUT US

Sìchuān bèi kāng shìjiā jiànkāng guǎnlǐ yǒuxiàn gōngsī Contact: Zhèng qiáng Address: Chéngdū shì jǐnjiāng qū nián fēng xiàng 52 hào 1 chuáng 5 céng 5-7 hào fù 0035 hào (zì biānhào) Email:Mjl4353@163.Com Tel:+86 182791866290展开109/5000Sichuan Beikang Family Health Management Co., Ltd.
Contact: Zheng Qiang
Address: No. 5-7, No. 0035, 5th Floor, Building 1, No. 52, Nianfeng Alley, Jinjiang District, Chengdu (self-numbered)
Email: mjl4353@163.com
Tel: +86 182791866290